Cały towar mamy w magazynie więcej »
  • Logowanie
  • Rejestracja
  • Schowek:0
  • Koszyk:0

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe (chyba, że w opisie wyraźnie zaznaczono, że są używane), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).


3. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Klient będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.


4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.


6. Część towarów posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej, o ile takowa została załączona do towaru przez producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji. Dokument gwarancji będzie przesłany wraz z towarem.


7. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w niniejszej zakładce, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.


8. Towar należy odesłać pod adres Sklepu: Mazur Spółka jawna, ul. Stalowa 94, 53 – 440 Wrocław. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.


9. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.
10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

11. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Klienta.

12. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zwroty

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

  • kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,
  • kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.


2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

  • na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • Klientowi dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Klientowi pierwszej rzeczy.


3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w szczególności na piśmie i wysłane na adres Sklepu: Mazur Spółka jawna, ul. Stalowa 94, 53 – 440 Wrocław; lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: info@snowboardowy.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


4. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.


5. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


11. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: Mazur Spółka jawna, ul. Stalowa 94, 53 – 440 Wrocław. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

Bądź na bieżąco! Zamów newsletter